องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 และด่านควบคุมโรคฯป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน  4 จุด   โดยนางทองพูล บุญคง นายก อบต.คำสะอาด, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,นายพงศกร จันทรคง จพง.ป้องกันฯ และทีมงานพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละปฏิบัติงาน เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุด ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD- 19) จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD- 19