องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการจัดการบริการสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน

สภา อบต.
 
นายกวีพล ศรีชุมพล
 ประธานสภา อบต.คำสะอาด
   
นายปานศักดิ์ นามสาขา นางลำพูน หินดี
 รองประธานสภา อบต.คำสะอาด เลขานุการสภา อบต.คำสะอาด

 นายสัมฤทธิ์ กองพันธ์
 -ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 นายธวัช ขันทะมาศ
 -ว่าง-
นายบัญชา อุดมพร
 นายอภิสิทธิ์ ชัยมัชฉิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 นายสุริยันต์ บุญลือ
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 -ว่าง-
นายอินแปลง จันดีศรี
 นายสุรพล ยินดี
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 นายปานศักดิ์ นามสาขา
นายทศพร ขาวสนิท
นางหนูจันทร์ กองวงษา
นายภู สืบสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 นายทรงกรด ต่วนเครือ
-ว่าง-  -ว่าง- นางมุกดา แก้วอุ่นเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 นายวันเฉลิม สีภักดี
นายวรวุฒิ พรมบุตร -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14