วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าว บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางระบบไฟฟ้า น้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณวิสุทธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง