วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ สายบ้านคำสะอาด - บ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา พร้อมขยายเขตท่อเมนประปา บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานแม่บ้าน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายนานายเพ็ง - นายสมใจ บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 13 แห่ง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง