วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำสะอาด - หนองหมากแซว บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านคำสะอาด - ดงจันทู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองน้ำหมาก - หนองกระตึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค.3287 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ(วัสดุรายหัว) ศพด.บ้านดงจันทู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง