วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 13 แห่ง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแม่บ้าน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำกระทงใบตอง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมแสง สี โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง