องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กฎหมายและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]152
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2560 ]164
3 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 3 ต.ค. 2560 ]166
4 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 13 ก.ย. 2560 ]164
5 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 7 ก.ย. 2560 ]161
6 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 2 ส.ค. 2560 ]147
7 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ส.ค. 2560 ]165
8 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 5 ก.ค. 2560 ]158
9 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ 4 ก.ค. 2560 ]147
10 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ [ 7 มิ.ย. 2560 ]155
 
หน้า 1|2|3