องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
กฎหมายและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]20
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]19
3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]40
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2560 ]40
5 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 3 ต.ค. 2560 ]39
6 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 13 ก.ย. 2560 ]39
7 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 7 ก.ย. 2560 ]40
8 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 2 ส.ค. 2560 ]38
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ส.ค. 2560 ]38
10 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 5 ก.ค. 2560 ]41
 
|1หน้า 2|3|4