องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ข้างหน้า  แผนการดำเนินงานถือเป็นแผนระยะสั้น  เป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร  โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคตเนื่องจากการวางแผนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  รวมถึงการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่  ที่กฎหมายกำหนด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินตามแผน  แต่ต้องยังอยู่ในการกำกับหรือตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560