องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว

 “ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ      หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ      เอกชน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2559