องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563