วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีมาธิการาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณวิสุทธาราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างเหมายาม ศพด.วัดอัมพวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง