วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดออกซิเจนชนิดพกพา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นายทองดี อุตมะชะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ 11 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงเชียงโม บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นางกี แก้วโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองดูน บ้านปลวก หมู่ที่ 13 โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมากแซว-บ้านคำสะอาด บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง