วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๕๕-๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก (อาสาปศุสัตว์) ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในตำบลคำสะอาด ทั้ง 14 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนิยม แผลงกลาง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จากสี่แยกบ้านนางน้อย ถึงหน้าวัดอัมพวัน บ้านปลวก หมู่ที่ 4 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี ศิริดล ถึงบ้านนายคำภา สีสวาท บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณหน้าบ้านนางสาวยุภาพร ภูดิน บ้านคำสะอาด หมู่่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จากสามแยกบ้านผอ.อุดม ถึงร้านค้านายวรวุฒิ คำค้อ บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ 11 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ขยายสายเมนไฟฟ้า ๓ เฟส ๔ สายสำหรับอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง