วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
ซื้อเทียนพรรษาและขาตั้งเทียน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง มวลชน เพื่อนำมวลชนเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง มวลชน เพื่อนำมวลชนเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง1) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง2) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย)5 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย)6 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย)7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง