วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว เพื่อดำเนินตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณวิสุทธาราม เพื่อดำเนินตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านช่างต้า ถึงนานายสังวาล สมวงค์ บ้านคำสะอาด 2 หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบห้วยบง บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ทะเบียน กบ ๖๕๕๑ สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านนางเวียง ไก่ขัน ถึงสวนนายเต๊ะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นข้างวัดป่ายางคำวรธรรม บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๘๑๘๗ สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง