องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร


วันที่ 2-4  กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต้าย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานและปฏิบัติหน้าที่ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุสาธารณภัย โดยมี นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดและเทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร