ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชน ร่วมตอบแบบวัดการ...

  ประกาศแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับไข้หูดับและโรคเมลิออยด์

  งานสาธารณสุขสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด

  แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลงานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS)