องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 นายกวีพล  ศรีชุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เบอร์ติดต่อ : 096-9782492
นายปานศักดิ์  นามสาขา
นายทรงกรด  ต่วนเครือ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เบอร์ติดต่อ : 064-4314321 เบอร์ติดต่อ :086-2381502
นายธวัช  ขันทะมาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เบอร์ติดต่อ :0611188355