องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายกวีพล  ศรีชุมพล

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โทรศัพท์ + 096-9782492  ,  042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นางเพ็ญนภา แสงแก้ว
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
  โทรศัพท์ + 064-456-4194 / 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นางสาวอารีย์ สำพะโว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นางรัตชณี หงษ์ทอง  
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-707-259
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + -
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นายกำพล ก้อนตาล (รักษาราชการแทน)
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นายกำพล ก้อนตาล 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + admin@kamsaad.go.th