องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]41
2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2565 ]40
3 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]41
4 ประกาศงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2564 ]40
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]41
6 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]40
7 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]39
8 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีผลประเมินระดับดีเด่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]41
9 การประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]40
10 ประกาศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 11 พ.ค. 2564 ]38
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]39
12 ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 ก.พ. 2564 ]40
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]39
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]38
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีบ้งขนแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 26 พ.ย. 2563 ]39
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]38
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีบ้งขนแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 23 พ.ย. 2563 ]40
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]40
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 14 ต.ค. 2563 ]39
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7