องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
สภา อบต.
นายธีระยุทธ ทองแท้
 ประธานสภา อบต.คำสะอาด
เบอร์ติดต่อ : 097-3027178
 นางหนูจันทร์ กองวงษา
รองประธานสภา อบต.คำสะอาด
-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.คำสะอาด


นายสัมฤทธิ์ กองพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายธีระยุทธ ทองแท้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นางสมปอง มุ่งหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

นายอภิสิทธิ์ ชัยมัชฉิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายมานัด ประการแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายนะเรช พลเยี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายอินแปลง จันดีศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายกันตพงศ์ เพ็งเภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายบรรพต ขำดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นางหนูจันทร์ กองวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายวันชัย อารีล้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
นายสุรพล เผ่าหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายสมหมาย แววศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นายพงศ์สรรค์ กุลชนะวัฒนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14