องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
 
   นางลำพูน วงเวียน
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
  -ว่าง-
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(บท.ต้น)  
   
  นางสาวอารีย์ สำพะโว  
   หัวหน้าสำนักปลัด  


 นางสุธิมา เฉยฉิว นายนิพนธ์  ชิณสาย
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
 นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก/ชก)

 

นายยุทธพงศ์  ชมเชย
นายพิษณุ  เอี่ยมขอพึ่ง
นายพงศกร  จันทรคง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวมานิตา   พิณทอง  -ว่าง- นางสาวศรีประไพ สายสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิเคราะห์ นโยบายและเเผน


นายศิริคงคา  สารโพธิ์คำ
นางสาวพรทิพย์  โคราช  นายชาญณรงค์ ไก่ขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรีดา  อักษรกลาง  -ว่าง- นายรังสรรค์ สิมรีย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 


นายชินกร  ยินดี

-ว่าง-

 นายสุริยนต์  สีกัณหา

คนตกแต่งสวน

  พนักงานขับรถกู้ชีพ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

  นายสัมพัน  ปัญญาวงค์ นายสุวิทย์  บุญเสริม
  นายสำรวย  ต้นสาย
 พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ นักการภารโรง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวญาณิดา  ศรีทหาร นายฐิติกร  ต้นสาย นางชไมพร  บุญครอง
อาสาบริบาล พนักงานดับเพลิง อาสาบริบาลบทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

               สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดอบต.มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 7 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และงานต่างๆ ดังนี้

1.งานบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 –  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 

        การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

     –  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     –  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

     –  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต

     –  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบตลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     –  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ

     –  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

     –  งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.   และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

     –  งานสาธารณกุศลของอบต.  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

     –  งานการตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     –  งานรับเรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล  และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

     –  งานจัดทำแผนพัฒนาอบต.  และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

     –  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ

     –  งานกิจการสภาอบต

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

     –  งานพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  และการขออนุมัติดำเนินการตาม ข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้

     –  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดข้อบัญญัติ

     –  งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานอบตและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

     –  งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

     –  งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     –  งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     –  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

     –  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ

        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

     –  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

     –  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     –  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

     –  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    – ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย 

    – ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย 

       หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

    – ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค

      หรืองานทางระบาดวิทยา

    – การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7  งานส่งเสริมการเกษตร   มีบทบาทหน้าที่

– งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
–  งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
– งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
– งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศรัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช
– งานฝีกอบรมอาชีพการเกษตร
– งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
– งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์
– งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
– งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย