องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
 
   นางเพ็ญนภา แสงแก้ว
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร.064-4564194
-ว่าง-
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ


 
 
  -ว่าง-
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (บท.ต้น)

 
   
  นางสาวอารีย์ สำพะโว  
   หัวหน้าสำนักปลัด   นางสาวชมพูนุช  เหลืองสินศิริ
นายนิพนธ์  ชิณสาย
นางสาวจำเริญ  จงใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
 นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

-ว่าง-
นายพิษณุ  เอี่ยมขอพึ่ง
นายพงศกร  จันทรคง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 นายธีระดล  คำเลิศ
 -ว่าง
นางสาวศรีประไพ สายสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและเเผน


นายศิริคงคา  สารโพธิ์คำ
นางสาวพรทิพย์  โคราช  นายชาญณรงค์ ไก่ขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรีดา  อักษรกลาง  -ว่าง- นายรังสรรค์ สิมรีย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 


นายชินกร  ยินดี

นายระเบียบ  บุตตะอัง

 นายสุริยนต์  สีกัณหา

คนตกแต่งสวน

  พนักงานขับรถกู้ชีพ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

  นายรุ่งโรจน์ ผาริน
นายสุวิทย์  บุญเสริม
  นายสำรวย  ต้นสาย
 พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ นักการภารโรง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมบัติ ไชยบัติ
นายฐิติกร  ต้นสาย นางสาวกนกพิชญ์  ฝูงใหญ่
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการบทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

               สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดอบต.มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 7 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และงานต่างๆ ดังนี้

1.งานบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 –  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 

        การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

     –  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     –  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

     –  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต

     –  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบตลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     –  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ

     –  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

     –  งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.   และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

     –  งานสาธารณกุศลของอบต.  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

     –  งานการตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     –  งานรับเรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล  และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

     –  งานจัดทำแผนพัฒนาอบต.  และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

     –  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ

     –  งานกิจการสภาอบต

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

     –  งานพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  และการขออนุมัติดำเนินการตาม ข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้

     –  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดข้อบัญญัติ

     –  งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานอบตและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

     –  งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

     –  งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     –  งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     –  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

     –  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ

        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

     –  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

     –  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     –  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

     –  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    – ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย 

    – ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย 

       หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

    – ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค

      หรืองานทางระบาดวิทยา

    – การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7  งานส่งเสริมการเกษตร   มีบทบาทหน้าที่

– งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
–  งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
– งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
– งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศรัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช
– งานฝีกอบรมอาชีพการเกษตร
– งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
– งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์
– งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
– งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย