องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
กองการศึกษา


 

 
  นายกำพล  ก้อนตาล
 
  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
   
 
  นายไพรลา ทานะขันธ์
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 นางอำนาจ   ศรีชุมพล  นางรุ่งนภา   แก้วกันยา   นางคำสอน   ต่วนเครือ
 ครู คศ 3
 ครู คศ 3
 ครู คศ 3
 นางเจษฎาพร   กำแหงมิตร  นางธณัฐดา   สืบสม  นางบรรจง   ต้นสาย
  ครู คศ 2
ครู คศ 3
 ครู คศ 2
 นางสาวนุชเนตร   ไขศรี  นางลัดดาวรรณ์   สืบสม  นางสาวยุวณี   ภักดีราช
ครู คศ 2
 ครู คศ 2
 ครู คศ 2
 
 นางพรทิภา   บุญสาร
 นางศรีสะอาง   เจริญมงคล
  ครู คศ 2

 ครู คศ 2
   
นางสาวอัจฉรา  พรมยิ่ง
  -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 นางประภาส กุลชาติ  นางสาวยุพิน วงเวียน  นางกัลนิฐา เหมะธุลิน
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปรัชญา โกษาแสง นางอุทัยวัลย์ ทองปาน  นางสาวณัฐกานต์ อาป้อง
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางมณีกานต์ นะธิศรี
นางสาวโสภา จันทะกิจ  นางสังวร แสนภพ
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางสาวสุนิศา  ปานเชียงวงษ์
นางปวีณา  สิงห์ชัย
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการงานบริการวิชาการ งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

   ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษาปฐมวัย งานแผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้


   งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมเผยแพร่ แนะแนวการศึกษา แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน การอบรม เลี้ยงดู จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  งานแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงาน การดำเนินโครงการต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานคุมทะเบียนพัสดุ วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานงบประมาณของกองศึกษา ทุกประเภท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


 งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬกิจกรรม สันทนาการ กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สำรวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬา และนันทนาการ กำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


 งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย