องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ตำบลคำสะอาด เดิมอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโพนสูง ต่อมาได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลคำสะอาด เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๔ โดยมี  นายเหลี่ยม สัมผัสเย็น 
เป็นกำนันคนแรก และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๙
ปัจจุบันกำนัน คือ นายยอดชาย เจริญมงคล มีหมู่บ้านในเขตตำบล จำนวน  ๑๔ หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  ๒๑ คน  โดยที่ทำการ อบต.คำสะอาดตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒  บ้านคำสะอาดพัฒนา  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร โดยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่

1.       บ้านคำสะอาด            หมู่ที่ ๑

2.       บ้านดงจันทู               หมู่ที่ ๒

3.       บ้านหนองหมากแซว    หมู่ที่ ๓

4.       บ้านปลวก                หมู่ที่ ๔

5.       บ้านยางคำ               หมู่ที่ ๕

6.       บ้านนาดินจี่              หมู่ที่ ๖

7.       บ้านหนองไผ่             หมู่ที่ ๗

8.       บ้านคำสะอาด 2         หมู่ที่ ๘

9.       บ้านแสงตะวัน           หมู่ที่ ๙

10.     บ้านหนองหมากแซว   หมู่ที่ ๑๐

11.     บ้านธาตุโสภา           หมู่ที่ ๑๑

12.     บ้านคำสะอาดพัฒนา  หมู่ที่ ๑๒

13.     บ้านปลวก               หมู่ที่ ๑๓

14.    บ้านปลวก              หมู่ที่ ๑๔

 

สภาพภูมิศาสตร์

            สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม อยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน ออกมาทางทิศตะวันตก ๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๙๕ ตารางกิโลเมตร ( ๕๙,๓๗๕ไร่ ) มีเขตติดต่อ ดังนี้

            ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  ตำบลโคกสีและอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

            ทิศใต้                 ติดต่อกับ  ตำบลบงใต้และตำบลบ้านต้าย

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  ตำบลโพนสูงและตำบลบ้านถ่อน

            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ตำบลบงใต้และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

แหล่งน้ำสำคัญ

            แม่น้ำสงคราม ,ลำห้วยเสาคำ ,ลำห้วยไร่ ,ลำห้วยคำชน ,ลำห้วยหนองชาติ ,และลำห้วยฝายขาด

            อ่างเก็บน้ำห้วยบง ,อ่างเก็บน้ำคำปลาฝา ,และอ่างเก็บน้ำห้วยดูน เป็นต้น

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

            ป่าไม้         มีพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตตำบล ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ตำบล ป่าดงจีน ป่าดงเชียงโม สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม

            ดิน            มีลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก

            แหล่งน้ำ     มีลำน้ำสงครามพาดผ่านตำบลคำสะอาด

 

พื้นที่ด้านการปกครองและประชากร

มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน อพป. จำนวน ๗ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑-๗ มีประชากรทั้งหมด ๓,๒๐๖ ครัวเรือน จำนวน ๑๐,๘๖๙ คน โดยแยกเป็นชาย ๕,๔๑๕ คน หญิง ๕,๔๕๔ คน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

 

ด้านคมนาคม

            ถนน รพช.หมายเลข ๑๐๐๓๕  บ้านหนองย่างชิ้น-นาดินจี่

            ถนนลาดยางบางส่วน บ้านปลวก-บ้านหนองไผ่ (๕ กิโลเมตร)

            ถนนลูกรังติดต่อระหว่างหมู่บ้าน

 

ด้านสาธารณะสุข

            มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำสะอาดพัฒนา ตำบลคำสะอาด มีเจ้าหน้าที่ ๑๑ คน

            อสม. ศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน

 

ด้านเศรษฐกิจ

            การเกษตรประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา ประมาณร้อยละ ๖๕ สวนหรือพืชไร่ร้อยละ ๓๐ อื่น ๆ ประมาณร้อยละ ๕

            ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงไว้เพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่

            ด้านพาณิชยกรรม  ร้านค้า    จำนวน  ๕๒ ร้าน

            สถานที่บริการจำหน่ายแก็ส   จำนวน  ๖   แห่ง

สถานีน้ำมันมาตรฐาน          จำนวน  ๑   แห่ง

            มีโรงสี                            จำนวน  ๒๐ แห่ง

            ร้านซ่อมรถ                      จำนวน  ๑๑ ร้าน

            ปั้มหลอด                         จำนวน  ๓  ร้าน

            ร้านคอนกรีต หล่อเสา          จำนวน  ๓  ร้าน

            สถานพยาบาล                  จำนวน  ๓  แห่ง

            ร้านเสริมสวย                    จำนวน ๑๐ ร้าน

            ร้านหล่อแบบพิมพ์วัด          จำนวน  ๑  แห่ง