องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางลำพูน หินดี  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
 นางรัตชณี หงษ์ทอง
-ว่าง-
นางสาวอารีย์ สำพะโว
ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด   

นายกำพล  ก้อนตาล ว่าที่ร้อยตรี ธีรชน  กาญบุตร
นายกำพล  ก้อนตาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ