องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางเพ็ญนภา แสงแก้ว  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร.064-4564194


   
 นางรัตชณี หงษ์ทอง
-ว่าง-
นางสาวอารีย์ สำพะโว
ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.094-2914017

โทร.061-1536244
   

นายกำพล  ก้อนตาล -ว่าง-
นายกำพล  ก้อนตาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร.081-3203439

รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


โทร.081-3203439