องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   
     
     
  นายกำพล ก้อนตาล  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
  นางสาวรัสฎา มงคลนำ  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
   
 
 นายพงศ์ทวี กุลชาติ
    นายธวัชชัย  เหมะธุลิน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

กองสวัสดิการสังคม

          กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

1.  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

3.  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร และควบคุมวันลาพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  

4.  ควบคุม ดูแลด้านงานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

6.  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์  การเก็บรักษาพัสดุและครุภัณฑ์และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี

7.  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม

8.   จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม

9.   จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม

10.  ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม

 งานสังคมสงเคราะห์

1.   การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ

2.   การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

3.    การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

4.    การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

5.   การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย

6.   ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

7.   การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

8.   การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์

9.   การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

10.  การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

งานพัฒนาชุมชน

1.   การสำรวจข้อมูลชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

2.   การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3.   การจัดระเบียบชุมชน

4.   การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

5.   การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

6.   การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง

7.   การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน

8.   การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชย

9.   การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10. การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล