องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ตำบลคำสะอาด

พัฒนาคำสะอาดให้น่าอยู่  หมู่บ้านเข้มแข็ง 

ประชาชนกินดีอยู่ดี  สร้างความสามัคคีในชุมชน

 

พันธกิจตำบลคำสะอาด

            1. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

            2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

            3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

 

ตราสัญลักษณ์

            เป็นรูปแม่น้ำ        หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำต่างๆในพื้นที่

            รูปใบไม้              หมายถึง   ดินแดนแห่งเกษตรกรรม

            รูปการจับมือ        หมายถึง   การแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่