องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ Ita 64 [ 12 พ.ค. 2564 ]118
2 คู่มือการปฎิบัติงาน อปท. [ 12 พ.ค. 2564 ]124
3 คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2566) [ 12 พ.ค. 2564 ]129
4 คู่มือแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]121
5 การจัดการความรู้62 (Knowledge Management: KM) [ 21 พ.ค. 2562 ]128
6 การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) [ 12 ต.ค. 2560 ]1008
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]476
8 แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด พ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]139
9 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 4 ม.ค. 2560 ]178
10 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]133
11 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]124
12 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2560 ]114
13 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2560 ]130
14 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน [ 29 ธ.ค. 2559 ]129