องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ Ita 64 [ 12 พ.ค. 2564 ]95
2 คู่มือการปฎิบัติงาน อปท. [ 12 พ.ค. 2564 ]91
3 คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2566) [ 12 พ.ค. 2564 ]102
4 คู่มือแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]90
5 การจัดการความรู้62 (Knowledge Management: KM) [ 21 พ.ค. 2562 ]98
6 การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) [ 12 ต.ค. 2560 ]162
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]120
8 แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด พ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]110
9 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 4 ม.ค. 2560 ]121
10 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]104
11 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]96
12 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2560 ]90
13 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2560 ]103
14 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน [ 29 ธ.ค. 2559 ]106