องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด นำโดยนางทองพูล  บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมาชิกสภาฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถว กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อม  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทย
ไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

“ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกงเพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป ”

ณ บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด”    เอกสารประกอบ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด