องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ


รายงานประเมินความพึงพอใจ 2564

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลคำสะอาดที่มีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4  มีประชาชนมาใช้บริการต่างๆ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  จำนวน ๑๐๐ คน ดังรายละเอียดแนบท้าย


    เอกสารประกอบ รายงานประเมินความพึงพอใจ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด