องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 24 ต.ค. 2566 ]26
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 15 ส.ค. 2566 ]27
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]7
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 26 ธ.ค. 2565 ]57
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]44
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 27 ต.ค. 2565 ]55
7 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]124
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]126
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]130
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]119
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]122
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]122
13 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]130
14 คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคำสะอำด ที่ 295 /2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 6 มิ.ย. 2561 ]137
15 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]143
16 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]123
17 งบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.ย. 2558 ]141
18 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]132
19 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 542 ]119