องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]37
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]37
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]36
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]35
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]38
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]37
8 คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคำสะอำด ที่ 295 /2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 6 มิ.ย. 2561 ]36
9 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]37
10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]34
11 งบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.ย. 2558 ]35
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]35
13 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 542 ]38