องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 26 ธ.ค. 2565 ]36
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]20
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 27 ต.ค. 2565 ]31
4 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]96
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]99
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]100
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]96
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]93
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]97
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]99
11 คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคำสะอำด ที่ 295 /2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 6 มิ.ย. 2561 ]105
12 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]107
13 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]96
14 งบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.ย. 2558 ]109
15 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]102
16 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 542 ]95