องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]30
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]37
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]50
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]128
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด รอบ 12 เดอืน [ 12 พ.ค. 2564 ]121
6 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]239
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2662-2564) [ 27 ก.พ. 2561 ]114
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 ก.พ. 2561 ]112
9 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 8 พ.ย. 2560 ]125
10 สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]110
11 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ต.ค. 2560 ]108
12 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.ย. 2560 ]122
13 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 ก.ค. 2560 ]116
14 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]125
15 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]119
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]120
17 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 30 เม.ย. 2560 ]121
18 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.คำสะอาด [ 10 เม.ย. 2560 ]112