องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2565


             วันที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า นำโดย นายกวีพล  ศรีชุมพล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม และขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ฝายน้ำล้นลำน้ำสงคราม และพื้นที่ตำบลคำสะอาด ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบฝายน้ำล้นลำน้ำสงครามบ้านหนองหมากแซวให้ดีขึ้น เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และสามารถนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยการร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลคำสะอาดและพื้นที่ข้างเคียง

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-03
2022-05-11
2022-03-08