องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.สัญจรเพื่อบริการประชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 15-23  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  จัดโครงการ อบต.สัญจรเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในการออกให้บริการครั้งนี้  มีการบริการในงานด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้พิการ   บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  การให้ความรู้ เรื่อง ข้อบัญญัติท้องถิ่น การติดตั้งบ่อดักไขมัน การให้ความรู้ด้านงานของกองช่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัมนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง

             และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของท้องถิ่น  รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ ในการบริหารกิจการ ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 14  หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 700 คน และได้เสนอโครงการต่าง เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน 

            ในการนี้  อบต.คำสะอาดได้สรุปข้อมูลจำนวนโครงการฯ ที่ชาวบ้านเสนอนำไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562 โดยประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางประกอบการใช้จ่ายงบประมาณใน  ลำดับต่อไป

2024-06-12
2024-03-22
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-07
2024-01-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-13