องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) : EIT


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/axk7ub

 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/axk7ub

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวน  ประชาชน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT

โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

          ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

 

โดยตอบแบบทางช่องทาง  QR CODE

https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/axk7ub 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านช่องทาง ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/axk7ub

 

2024-03-22
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-07
2024-01-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-13
2023-08-24