องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565


            วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดได้รับการตรวจจากคณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ให้สามารถบูรณาการการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2023-08-24
2023-07-07
2023-06-21
2023-04-15
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-31
2023-02-27
2023-02-16